Politica de confidențialitate

Ultima modificare: 25.05.2022

Considerăm că este important să vă protejăm confidențialitatea și să fim deschiși cu privire la modul în care utilizăm datele dumneavoastră personale. Această declarație este pentru a vă înștiința asupra tipului de informații colectate de la clienți și la modul în care utilizăm aceste informații. Zava Darnnera procesează și stochează date cu caracter personal în UE și este capabilă să demonstreze la orice moment conformitatea atât cu legile Uniunii Europene, cât și cu principiile stabilite în acest document. Website-ul www.wetrust.ro funcționează în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor (“GDPR”), (Regulament (EU) 2016/679), care este un act legislativ obligatoriu. Această declarație de confidențialitate se află în responsabilitatea Zava Darnnera, care deține responsabilitatea generală pentru asigurarea conformității. Zava Darnnera va determina scopurile și metodele de procesare a datelor introduse și colectate online, fiind considerat controlor al datelor.

Administratorul site-ului

SC Zava Darnnera SRL este societatea care administrează domeniul www.wetrust.ro și subdomeniile acestuia (numit în continuare „SITE”). SC Zava Darnnera SRL denumită în continuare “SOCIETATEA”, societate organizata în baza legii române, cu sediul social în orașul Craiova, str. Girlesti, nr. 70, județ Dolj, având codul de înregistrare fiscală 37231691 și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Dolj sub nr. J16/560/2017, in calitate de autor, proprietar si administrator al site-ului web www.wetrust.ro, respectă caracterul privat si securitatea prelucrării datelor cu caracter personal al fiecărei persoane care accesează site-ul web. 

Principii de protecție a datelor

Colectarea datelor personale se va face numai în scopurile specificate, explicite și legitime. Datele nu vor fi procesate către terți într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri; Datele personale vor fi exacte, iar acolo unde este necesar, actualizate; Procesarea datelor personale se va face într-o manieră legală, corectă și transparentă; Toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară; Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terțe decât în cazul în care acest lucru este necesar în scopul oferirii de servicii conform acordurilor; Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor, cât și de la dreptul de portabilitate al datelor.

Datele personale

Date personale înseamnă orice informație care poate fi legată de o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana subiect). Datele personale includ toate tipurile de informații directe sau indirecte (și anume utilizate în legătură cu alte date) ce se referă la persoana subiect, cum ar fi nume, data de naștere, adrese, adrese de e-mail, numere de telefon, etc.

Colectarea datelor personale

Datele pe care le colectăm pot include următoarele: Numele și datele de contact (Colectăm numele și prenumele dvs., adresa de e-mail, adresa poștală, numărul de telefon și alte date de contact similare) Colectăm parolele, indiciile pentru parole și informații de securitate similare folosite pentru autentificare și pentru accesarea contului. Colectăm date despre dispozitivul dvs. și despre modul în care dvs. și dispozitivul interacționați cu produsele noastre. Colectăm date despre caracteristicile pe care le utilizați, articolele pe care le achiziționați și paginile web pe care le vizitați. Colectăm date despre dispozitivul și rețeaua pe care le utilizați pentru a vă conecta la produsele noastre. Acestea includ date despre sistemele de operare și aplicațiile software instalate pe dispozitivul dvs., inclusiv cheile de produs. De asemenea, includ adresa IP, setările regionale și setările de limbă.

Scopul colectării datelor personale

Informarea clienților/cumpărătorilor privind situația Contului lor inclusiv validarea, expedierea și facturarea comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile și/sau serviciile achizitionate;
pentru îndeplinirea obligațiilor legale în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.
trimiterea de newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS), numai in cazul in care persoana vizata si-a exprimat in mod explicit acordul. Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secțiunea Informațiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii Informațiile contului meu.
cercetare de piață, urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului clientului/cumpărătorului.
De asemenea, Zava Darnnera poate furniza datele cu caracter personal ale cumpărătorului altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile menționate, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piața bunurilor și serviciilor noastre, asiguratori, furnizori de servicii de administrare, personalizare și îmbunătățire a site-urilor.

Informațiile cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Utilizarea datelor personale

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate și vom stoca datele doar atât cât este necesar pentru scopul mai sus menționat.
vom păstra informațiile clientului pentru perioada în care contul său este activ, pentru oricare din scopurile menționate mai sus (pct. 4).
accesul la datele personale este strict limitat personalului Zava Darnnera, asociaților care dețin autorizația necesară și nevoia clar definită pentru utilizarea datelor.
Dacă utilizatorii nu doresc divulgarea datelor personale acestor companii, aceștia sunt rugați să ne contacteze la adresa de email contact@wetrust.ro

Securitatea procesării

Vom procesa datele în mod sigur, vom aplica și menține măsuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat, în mod special atunci când procesarea presupune transmiterea datelor printr-o rețea atât cât și împotriva oricărei alte forme de procesare ilegală. Întrebări legate de securitatea datelor personale pot fi trimise la adresa de email contact@wetrust.ro

Accesul si rectificarea sau ștergerea datelor personale

Clienții au dreptul de a solicita în orice moment accesul la: rectificarea, portabilitatea, ștergerea sau restricționarea procesării datelor colectate.
pentru păstrarea datelor personale actualizate, recomandăm utilizatorilor să ne informeze despre orice schimbare sau discrepanță.
Pentru vizualizarea sau modificarea datelor personale sau pentru a obține informații legate de datele personale ( dacă la solicitarea unui terț, am stocat sau am prelucrat oricare din datele dvs. cu caracter personal ), vă rugăm să ne contactați la adresa de email: contact@wetrust.ro

Cerere semnată și datată.

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

– dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Zava Darnnera, conform celor descrise în prezentul document;

– dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Zava Darnnera cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

– dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Zava Darnnera a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

– dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Zava Darnnera să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

– dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :

persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
– dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Zava Darnnera către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

– dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Zava Darnnera sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Zava Darnnera poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

– dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@wetrust.ro .

E-mailuri de marketing

Zava Darnnera are dreptul să trimită clienților e-mailuri de marketing cu consimțământul acestora. Această formă specifică de consimțământ trebuie dată în mod liber, informată specific și precis. Aceste cereri sunt îndeplinite în momentul în care clienții au optat să primească e-mailuri de marketing (au aprobat activ), bifând secțiunea „Abonarea la newsletter”, afișată la întregistrarea unui cont nou, la abonarea pentru newslettere, precum și în contul personal. *Prin text se înțeleg acele comunicări de tip sms trimise pe telefonul mobil sau notificările push ce apar în browserul de Chrome sau Firefox. Clienții vor avea mereu dreptul de a obiecta, la cerere și fără costuri, asupra procesării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct, fără a trebui să furnizeze justificări concrete. Clienții pot face acest lucru dând click pe linkul „Dezabonare” care apare în mesajele de e-mail pe care aceștia le primesc sau pot trimite un mesaj la office@medizone.ro. Odată ce clientul și-a exprimat dezacordul, datele personale ale acelui client nu vor mai fi procesate pentru marketing direct. *E-mailurile de marketing conțin informații pe care le considerăm interesante pentru client, promoții și oferte de ultimă oră legate de produsele și serviciile noastre.

Plângeri

Clienții au dreptul să adreseze o plângere legată de procesarea datelor lor personale. Toate întrebările și plângerile vor fi prelucrate de către Zava Darnnera în timp util și în concordanță cu procedurile interne. Plângerile pot fi trimise la adresa contact@wetrust.ro în cazul improbabil în care clienții au suferit daune din cauza încălcării drepturilor conform politicii de protecție a datelor personale și Zava Darnnera nu a tratat plângerea în mod corespunzător, clienții au posibilitatea de a trimite o plângere autorității superioare( ANSPDCP ) .

Modificări ale acestei politici

Această politică poate fi actualizată, de exemplu, în urma modificării legislației relevante sau schimbării structurii corporative în cadrul Zava Darnnera. În cazul în care se fac modificări ale acestui material, clienții vor fi notificați pe e-mail sau prin intermediul website-ului înainte ca schimbările să intre în vigoare. Încurajăm clienții să verifice această pagină periodic pentru a fi informați despre ultimele noutăți în ceea ce privește practicile noastre de confidențialitate. PRIN CITIREA DOCUMENTULUI AȚI LUAT LA CUNOȘTINȚĂ FAPTUL CĂ VĂ SUNT GARANTATE DREPTURILE PREVAZUTE DE LEGE, RESPECTIV DREPTUL LA INFORMARE, DREPTUL DE ACCES LA DATE, DREPTUL DE INTERVENȚIE, DREPTUL DE OPOZIȚIE, DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE, DREPTUL DE VĂ ADRESA JUSTIȚIEI ÎN CAZ DE ÎNCALCARE A DREPTURILOR, GARANTATE DE LEGEA 677/2001 PENTRU PROTECȚIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL, ȘI LIBERA CIRCULAȚIE A ACESTOR DATE.